มากกว่า 16 ธาตุที่พืชต้องการ ในน้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นคาวบอย

เป็นที่ทราบกันดีว่าน้ำหมักที่ทำจากปลาทะเล จะพบสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในปริมาณที่มากกว่าน้ำหมักชีวภาพที่ทำจากวัตถุดิบอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุต่างๆ

มีสารอาหารมากกว่า 16ชนิดน้ำหมักปลาทะเลคาวบอยนอกจากจะมีสารอาหารที่พืชต้องการมากกว่า 16 ชนิดแล้ว ยังมีในปริมาณที่เข้มข้นมากกว่าอินทรีย์ชีวภาพทั่วไป

ด้วยกระบวนการผลิตที่แตกต่าง

  • ไม่เติมน้ำเปล่า หรือวัตถุดิบที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบในปริมาณมาก อาทิเช่น น้ำมะพร้าว
  • ไม่ใช้ความร้อนในการผลิต
  • ใช้เอนไซม์จากธรรมชาติ  100%
  • ปรับค่าความเป็นกรดด่างให้ไม่เป็นอันตรายต่อพืช ซึ่งแตกต่างจากอินทรีย์ชีวภาพทั่วไป ที่มีความเป็นกรดสูง เมื่อใช้ในปริมาณที่เข้มข้น จะเป็นอันตรายต่อพืช

จึงได้น้ำหมักปลาทะเลเข้มข้นพิเศษมากกว่าอินทรีย์ชีวภาพทั่วไป

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดเข้มข้นพิเศษ
น้ำหมักปลาทะเลชนิดเข้มข้นพิเศษ

น้ำหมักปลาทะเลคาวบอย มีค่าความเป็นกรดด่าง ที่เหมาะสม สามารถใช้ในปริมาณที่เข้มข้นมากกว่าน้ำหมักชีวภาพทั่วไปโดยไม่เป็นอันตรายต่อพืช ดังนั้นการให้น้ำหมักคาวบอยจึงสามารถควบคุมปริมาณ ให้เหมาะสมแต่ละช่วงวัยของพืช ได้ง่ายกว่าน้ำหมักชีวภาพทั่วไป และที่สำคัญช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

รายชื่อสารอาหารต่างๆที่พบในน้ำหมักปลาทะเลคาบอย

1 ธาตุอาหารพืช ( Plant Elements )มากกว่า 16 ธาตุ

– ธาตุอาหารหลัก (Macro Elements)

– ไนโตรเจน N

– ฟอสฟอรัส P

– โพแทสเซียม K

– แคลเซียม Ca

– แมกนีเซียม Mg

– กำมะถัน S

จุลธาตุ (Micro Elements)

– เหล็ก Fe

– แมงกานีส Mn

– ทองแดง Cu

– สังกะสี Zn

– โบรอน B

– โมลิบดินั่ม Mo

– คลอรีน Cl

2.กรดฮิวมิก ( Humic Acid )

 มีความสำคัญในการเร่งอัตราการเจริญ เติบโตของรากและลำต้นพืชได้ดี

3.กรดอินทรีย์ (Organic Acid)

  – กรดอะซิติก (Acetic Acid)

– กรดแลคติก (Lactic Acid)

ประโยชน์

– เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์

– ช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียและจุลินทรีย์ที่ก่อโรคบางชนิด

– ยับยั้งการเกิดกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เปลี่ยนรูปไนโตรเจนเป็นแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งสูญเสีย ไปได้ง่ายจากการระเหย

– ช่วยละลายสารประกอบอนินทรีย์ของแร่ธาตุบางชนิดให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชได้

4.กรดอะมิโน ( Amino Acid )

– กรดอะมิโน ให้ธาตุไนโตรเจน ( N ) เร่งการเจริญเติบโตของพืช

– น้ำหมักปลามีองค์ประกอบหลักคือกรดอะมิโน ซึ่งสามารถจับกับธาตุอาหารพืชและเปลี่ยนรูป

เป็นอะมิโนคีแลต     

ซึ่งพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยในรูปเกลือธรรมดา ส่งผลให้ช่อดอกของพืชมี

ความยาวช่อเพิ่มขึ้น จำนวนดอกและการแตกยอดใหม่ของพืชเพิ่มขึ้น

– กรดอะมิโนช่วยผลิตฮอร์โมนพืชในกลุ่มออกซินได้

5.ฮอร์โมนพืช (Plant Hormone)

– ออกซิน (Auxin) มีผลในการเพิ่มการขยายตัวของเซลล์ กระตุ้นการแบ่งเซลล์ เพิ่มการเกิดราก

การเจริญของรากและลำต้น เพิ่มการออกดอก เปลี่ยนเพศดอก เพิ่มการติดผลดีขึ้น กระตุ้นการ

สุกของผล และ เพิ่มกิจกรรมเอนไซม์

– จิบเบอร์เรลลิน (Gibberellin) มีผลในการกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์พืชในทางยาว ทำให้ลำ

ต้นยืดตัวมากขึ้น กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ดพืช เร่งการออก

ดอก ยืดช่อ ดอกเปลี่ยนเพศดอก เพิ่มการติดผล พัฒนาการเกิดตาข้าง

– ไซโตไคนิน (Cytokinin) มีผลในการกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์การเจริญทางด้านลำต้น

กระตุ้นการเจริญของตาข้างให้เจริญเป็นกิ่งแขนง เพิ่มอัตราการเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสง

ป้องกันคลอโรฟิลล์ให้ถูกทำลายช้าลง ทำให้ใบพืชเขียวนานและร่วงหล่นช้า

6.เอนไซม์ (Enzyme)

– เซลลูเลส (Cellulase)

– ฟอสฟาเทส (Phosphatase)

ช่วยย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลง เพื่อให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

7.สารเปิดปากใบ

ทำให้การให้ปุ๋ยธาตุอาหารพืชทางใบได้ผลรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารทางปากใบได้ทันที

8.จุลินทรีย์ SM (Super Microbes)

– กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายเซลลูโลส หรือเศษพืช (Cellulolytic Microorganism) ประกอบไปด้วยแบคทีเรีย (Bacteria) รา(Fungi) และ แอคติโนมัยซิท (Actinomycetes) ซึ่งจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะปล่อยเอนไซม์ (Enzymes) ออกมาย่อยสลายเศษพืชและซากสัตว์

– กลุ่มจุลินทรีย์ที่ละลายฟอสเฟตและธาตุอาหารพืชอื่นๆให้อยู่ในรูปที่พืชดูดกินได้ทันที

– กลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างฮอร์โมนซึ่งเป็นสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน (Auxin) จิบเบอร์เรลลิน (Gibberellin) และไซโตไคนิน (Cytokinin) สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

– กลุ่มจุลินทรีย์ที่ผลิตสารปฎิชีวนะที่ป้องกันและทำลายโรคพืชเช่นเชื้อรา

– กลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารพิษและสารปนเปื้อนในดิน เช่น สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท เป็นต้น

– กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นกลุ่มหลักในกิจกรรมชีวเคมีของ

– วัฏจักรคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน

– วัฏจักรไนโตรเจน

– วัฏจักรฟอสฟอรัส

– วัฏจักรซัลเฟอร์

– การเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียนเหล็ก

9.การปรับปรุงโครงสร้างดิน

กิจกรรมของจุลินทรีย์ช่วยในการปรับปรุงดินให้มีโครงสร้างดี มีลักษณะร่วนซุยและมีการระบายน้ำและอากาศดี ทำให้ดินมีความสามารถดูดซับน้ำและธาตุอาหารพืชสูงขึ้นและช่วยรักษาสภาพความเป็นกรด-ด่างของดิน (ค่า PH) ให้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย

อื่นๆ

น้ำหมักปลาประกอบด้วยโปรตีน (กรดอะมิโน) คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และเกลือแร่ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งสารอาหารที่สำคัญของจุลินทรีย์ ดังนั้นในการใส่น้ำหมักจากปลาลงดิน จะส่งเสริมให้จุลินทรีย์มีการเจริญเติบโตและเกิดกิจกรรมในดินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการย่อยสลายเศษพืชและซากสัตว์ได้เร็วขึ้น และยังทำให้มีการปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อพืชมากยิ่งขึ้นด้วย

ด้วยกระบวนการผลิตที่แตกต่างจากอินทรีย์ชีวภาพทั่วไป จึงทำให้น้ำหมักปลาทะเลคาวบอย มีความเข้มข้นของธาตุอาหารมากกว่าอินทรีย์ ชีวภาพ ทั่วทั่วไป ดังนั้นจึงคุ้มค่า ต่อการนำไปใช้ ในการดูแลพืชสวน พืชไร่ สวนผัก สวนยาง สวนปาล์ม ไม้ดอกไม้ประดับ จะเห็นได้ว่า น้ำหมักปลาทะเลคาวบอย มีประโยชน์ทั้งต่อพืชและดิน อย่างเห็นได้ชัด แตกต่างจากปุ๋ยเคมีโดยสิ้นเชิง

ทุเรียนปลูกใหม่
ทุเรียนที่ให้น้ำหมักปลาทะเลคาวบอย 2 ครั้งต่อเดือน