ดินที่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียน

ดินที่เหมาะต่อการปลูกทุเรียน

ดินทุกที่สามารถปลูกทุเรียนได้ แต่ดินที่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนจะช่วยให้การลงทุนปลูกทุเรียนได้ผลที่คุ้มค่า เพราะทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนแอต่อโรครากเน่าโคนเน่าซึ่งโรคนี้มีน้ำเป็นพาหะที่สำคัญ ดังนั้นการพิจรณาดินในแต่ละพื้นที่ต้องดูที่ปัจจัยเรื่องความสามารถในการระบายน้ำเป็นลำดับแรก ถ้าพื้นที่เป็นที่น้ำท่วมขัง การปลูกทุเรียนให้ได้ผลผลิตที่ดีก็คงทำได้ยาก เรามากันครับว่าดินที่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียนควรมีลัษณะอย่างไร

ความลึกของชั้นดินมีผลต่อการเติบโตของทุเรียน
พื้นที่เหมาะสมในการปลูกทุเรียนควรมีหน้าดินลึกมากกว่า 50 cm.
 • ดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีลัษณะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลูกทุเรียน แต่ในความเป็นจริงดิน ร่วนหรือดินทรายก็สามารถปลูกทุเรียนได้ดีเช่นกัน แต่เราต้องมีการเตรียมดินให้พร้องสำหรับการปลูกทุเรียนซะก่อน เช่นดินทราย เป็นดินที่ขาดอินทรีย์วัตถุ แต่มีความสามรถในการระบายน้ำดี ดังนัน้จึงมีความสามารถในการเก็บกักปุ๋ยได้น้อยและสูญเสียความชื้นได้ง่าย ดังนั้นในดินทรายถ้าจะปลูกทุเรียนควรเพิ่มความสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วแล้วทำการไถกลบเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ให้ดิน ก่อนทำการปลูกทุเรียนและที่สำคัญการปลูกทุเรียนในดินทรายที่ระบายน้ำได้ดีจึงสูญเสียปุ๋ยได้ง่าย การให้ปุ๋ยสำหรับทุเรียนที่ปลูกในดินทรายจึงต้องให้ครั้งละน้อยๆ แต่ให้บอ่ยๆแทนซึ่งปกติการให้ปุ๋ยในไม้ผลจะให้ทุกๆ 15 วันครั้ง แต่สำหรับดินทรายควรให้ทุกๆ 10 วันครั้ง 

   

 • มีความสามารถในการระบายน้ำได้ดี สำหรับดินที่มีความสามารถในการระบายน้ำได้ยากการปลูกทุเรียน มีความจำเป็นต้องยกโคก หรือการปลูกบนลูกฟูก เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำขัง เพราะรากทุเรียนที่แช่น้ำส่งผลให้รากหายใจไม่ได้ และอ่อนแอจึงถูกเชื้อราไฟทอบธอร่าเข้าทำลายเป็นสาเหตุให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ดังนั้นดินและสภาพพื้นที่ปลูกที่มีความสามารถในการระบายน้ำได้ดีจะช่วยลดปัญหาเรื่องโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน

   

 • มีหน้าดินลึกมากกว่า 50 เซนติเมตร ทุเรียนเป็นไม้ผลที่รากหากินบริเวณผิวดินและลงลึกไม่เกิน 30 – 50 เซ็นติเมตร

   

 • มีระดับน้ำใต้ดินลึกมากกว่า 75 cm เพราะถ้าระดับนำ้ใต้ดินตื้น ระบบรากของทุเรียนซึ่งลงลึกที่ระดับความลึกประมาณ 30 -50 เซ็นติเมตร ก็เสี่ยงต่อปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า

 • มีค่าพีเอช หรือค่าความเป็นกรด-ด่าง ของดินที่ 5.5 – 6.5 เป็นค่า Ph ที่ทำให้ทุเรียนสามารถดูดซับสารอาหารได้ดี จึงทำให้ทุเรียนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการปลูกทุเรียนควรมีการตรวจเซ็คค่าความเป็นกรด-ด่าง ในแปลงปลูกเสมอเมื่อพบว่าดินในแปลงปลูกมีค่าความเป็นกรด-ด่างที่รุนแรงเกินไปให้รีบปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยสารปรับปรุงดิน การใช้ปุยอินทรีย์เป็นประจำช่วยรักษาค่าความเป็นกรด-ด่างในดินให้เกิดความสมดุล

   

 • เป็นพื้นที่ไม่มีน้ำท่วมขัง เพราะทุเรียนไม่ชอบแฉะและพื้นที่มีน้ำท่วมขังทำให้ทุเรียนเป็นโรครากเน่าโคนเน่าได้ง่าย ซึ่งโรครากเน่าโคนเน่าเป็นปัญหาหลักสำหรับชาวสวนทุเรียน มีน้ำเป็นพาหะในการนำพาเชื้อราไฟทอบธอร่าแพร่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆในสวนทุเรียน ดังนั้นการจัดการเรื่องการระบายน้ำ สำหรับการปลูกทุเรียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

จะเห็นได้ว่าไม่ว่าดินอะไรก็ตามสามารถที่จะปลูกทุเรียนได้ทั้งหมด เพียงแต่ว่าการปลูกทุเรียนให้ได้ผลดีและมีปัญหาในการดูแลน้อยที่สุด จึงควรเลือกดินหรือพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมกับการปลูกทุเรียน จะช่วยลดปัญหาเรื่องโรคในทุเรียนและการจัดการดูแลทำได้ง่าย ส่งผลให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ 

Grow Booster แก้ต้นไม้ใบเหลืองขาดธาตุอาหาร

มากกว่า 16ธาตุที่พืชต้องการในขวดเดียว สกัดจากปลาทะเลเร่งยอด เร่งโตในพืชทุกชนิด ป้องกันแก้ปัญหาไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักต้นไม้ใบเหลือง

ปุ๋ยทุเรียน

Cowboy Plant Foods

ติดต่อเรา