น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ถั่วฝักยาว

การปลูกถั่วฝักยางโดยใช้น้ำหมักปลาทะเล