ปุ๋ยเร่งราก ป้องกันเชื้อรา

ปุ๋ยเร่งสร้างระบบราก ปกป้องเชื้อราก่อโรคพืชในดิน