การใช้สารเคมีควบคุมและกำจัดโรคราที่ทำลายต้นหน่อไม้ฝรั่ง