หน่อไม้ฝรั่งที่ใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย

การปลูกหน่อไม้ฝร้่งส่งออก