สวนมะนาวทีใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย

ความสมบูรณ์ของต้นมะนาวหลังใช้ปุ๋ยปลาคาวบอย