ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ ช่วยเพิ่มกิจกรรมให้จุลินทรีย์ดิน