ไตรโคเดอร์มา

เชื้อราไตรโคเดอร์มากำจัดป้องกันโรคเชื้อราในพืช