น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ผักสลัดขาดธาตุฟอสฟอรัส

อาการผักสลัดที่ขาดฟอสฟอรัส