น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ต้นไม้ใบเหลืองไหม้

ต้นไม้ใบเหลืองไหม้ทีเกิดจากเชื้อราก่อโรคในดิน