ปุ๋ยเร่งโตทุเรียนเล็ก

ปุ๋ยเร่งโต สำหรับทุเรียนปลูกใหม่ เร่งแตกยอด กระตุ้นสร้างราก