เร่งราก

เร่งฟื้นฟู สร้างรากใหม่ ในพืชที่ระบบราก เกิดการเสียหายจากการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นเวลานาน