น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

น้ำหมักชีวภาพปลาทะเล สูตรเร่งดอก

ช่วยให้การติดดอกเกิดได้งา่ยขึ้น