น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ปุ๋ยมะนาวเล็ก,ปุ๋ยมะนาวปลูกใหม่

การใส่ปุ๋ยมะนาวปลูกใหม่ที่ยังไม่ให้ผลผลิต