น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

การใส่น้ำหมักปลาให้ทุเรียนปลูกใหม่