น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ปุ๋ยคอก

ปุ๋ยคอกสด ที่ยังไม่เกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์