น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ผักใบเหลืองเพราะน้ำเกิน

ผักได้รับน้ำมากเกินทำให้แสดงอาการใบเหลือง