ปุ่ยอินทรีย์ใส่ทุเรียน

การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ให้ทุเรียนช่วยเพิ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม และเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดิน