พื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน

ความลึกของชั้นดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน