น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

พื้นที่เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียน

ความลึกของชั้นดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของทุเรียน