น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ปุ๋ยเร่งดอกมะนาว,การใส่ปุ๋ยมะนาวช่วงออกดอก,

การใส่ปุ๋ยมะนาวช่วงออกดอก