น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ปุ๋ยเร่งดอกมะนาว,การใส่ปุ๋ยเร่งการออกดอกมะนาว

ใส่ปุ๋ยเร่งการออกดอกมะนาว อย่างไรได้ลูกดก