ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยอินทรีย์ใส่มะนาว

การปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน