การใส่ปุ๋ยมะนาวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อบำรุงฟื้นฟูสภาพต้น 

การใส่ปุ๋ยมะนาวหลังเก็บผลผลิต เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหลังการเก็บเกี่ยวต้นมะนาวจะโทรมมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการดูแลและการใส่ปุ๋ยในช่วงของระยะการติดผล ถ้าดูแลใส่ปุ๋ยในระยะเลี้ยงลูกได้เหมาะสมต้นมะนาวก็จะไม่ทรุดโทรมมาก(ข้อสังเกตุถ้าในระยะติดผลมีการแตกยอดออกมาเรื่อยๆแสดงว่าธาตุอหารเพียงพอต่อการเลี้ยงผลและยังเหลือใช้ในการเจริญเติบโตได้ด้วย)

การใส่ปุ๋ยมะนาวหลังเก็บผลผลิต
ต้นมะนาวที่สมบูรณ์ เกิดจากการใส่ปุ๋ยให้มะนาวอย่างเหมาะสม

การใส่ปุ๋ยหลังการเก็บเกี่ยว

ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 25-7-7 อัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อต้นดูว่าต้นทรุดโทรมมากหรือน้อยก็สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณปุ๋ยได้

ให้พ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ Cowboy Grow Booster สูตรเร่งโตเข้มข้นพิเศษในอัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกๆ 10 วันครั้ง หรือฉีดพ่นลงดินรอบบริเวณทรงพุ่มในอัตรา 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตรเดือนละครั้ง เพื่อเสริมธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมจะช่วยให้ต้นมะนาวฟื้นตัวได้เร็ว

ปุ๋ยอินทรีย์,ปุ๋ยอินทรีย์ใส่มะนาว
การใส่ปุ๋ยคอก ให้มะนาวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะช่วยฟื้นฟูต้นมะนาวให้กลับมาสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

 

ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน และช่วยปรับค่าความเป็นกรดด่างที่อาจเกิดจากการใช้ปุ๋ยเคมี 50-100 กิโลกรัมต่อต้น หรือพิจารณาตามขนาดของต้นและสภาพต้น ดังนี้ จำนวนและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ของปุ๋ยเคมีสามารถปรับลดลงได้ให้ดูตามสภาพและขยาดของต้นหรือ จะนำดินไปวิเคราะห์หาธาตุที่ขาดและมีอยู่มากแล้วในดินเพื่อปรับสูตรปุ๋ยให้ตรงและเหมาะสมก็จะช่วยให้เกษตรกรชาวสวนมะนาวประหยัดค่าปุ๋ยได้อีกด้วย

ปุ๋ยปลาทะเล,ปุ๋ยบำรุงต้นมะนาว
ปุ๋ยเร่งโต เร่งใบ เร่งฟื้นฟูต้นมะนาวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลผลิต