น้ำหมักปลาทะเล ปุ๋ยอินทรีย์น้ำชีวภาพ

ฉีดได้3หนต่อยอดทั้งแปลงแล้ว